Zasady recenzowania

 

  1. Wszystkie teksty nadesłane do czasopisma „Filoteknos” podlegają recenzji.
  2. Autorzy, składając teksty do redakcji czasopisma z zamiarem ich publikacji, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
  3. Redaktorzy czasopisma powołują dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z miejscem pracy Autora recenzowanego tekstu.
  4. Recenzje mają charakter double-blind review process. Oznacza to, iż autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
  6. Recenzenci wydają opinię o dopuszczeniu lub niezakwalifikowaniu recenzowanego tekstu do publikacji, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: zgodność z profilem czasopisma, innowacyjne ujęcie tematu, adekwatność zastosowanej metodologii oraz zasadność wykorzystanej literatury źródłowej i przedmiotowej, wkład konkluzji w stan badań.
  7. Każda recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać jednoznaczny wniosek kwalifikacyjny.
  8. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach czasopisma należy do redaktorów tomu.
  9. Wydruki recenzowanych prac oraz recenzji pozostają w dokumentacji redakcji.