Zasady etyki publikacyjnej

 

Redakcja
Redakcja „Filoteknosa” w swojej pracy przestrzega zasad etyki publikacyjnej sformułowanych według wskazówek Committee on Publication Ethics zamieszczonych
na stronie https://publicationethics.org/. Redakcja odpowiada za wszystkie treści publikowane na łamach czasopisma i zwraca uwagę na przestrzeganie wymogów prawych oraz norm publikacji naukowych. Redakcja zapewnia bezstronność i obiektywność procesu wydawniczego, zgłoszone przez Autorów artykuły są oceniane jedynie na podstawie ich wartości merytorycznej. Ponadto, redakcja zapewnia poufność prac redakcyjnych, przed publikacją zgłoszone artykuły udostępnione zostają wyłącznie osobom bezpośrednio związanym i zaangażowanym w proces wydawniczy (tj. recenzentom, redaktorom, korektorom, tłumaczom itp.). Redakcja czasopisma „Filoteknos” odnotowuje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności zwracając uwagę na naruszanie i łamanie prawa autorskiego oraz zasad etyki panujących w nauce.
W przypadku podejrzenia wykrycia nierzetelności w zgłoszonym tekście redakcja gromadzi niezbędną dokumentację i wykazuje, w jakim stopniu Autor narusza zasady etyki publikacyjnej. W przypadku słuszności podejrzeń o naruszenie zasady etyki publikacyjnej redakcja zwraca się do Autora o wyjaśnienie sytuacji. W przypadku braku merytorycznych i satysfakcjonujących wyjaśnień redakcja ma prawo odrzucić manuskrypt oraz może poinformować osoby oraz instytucje sprawujące bezpośredni nadzór nad badaniami będącymi przedmiotem artykułu (m.in. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). W przypadku wykrycia nierzetelności w opublikowanym już tekście redakcja ogłasza na stronie i na łamach czasopisma stosowną informację (sprostowanie, oświadczenie itp.), może także dokonać retrakcji tekstu.

 

Recenzenci
Proces recenzowania zgłoszonego tekstu przebiega według zasad umieszczonych na stronie czasopisma (http://www.ifp.uni.wroc.pl/filoteknos/index.php?strona=zasady). Recenzenci muszą gwarantować niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (np. brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu 2 lat poprzedzających sporządzenie recenzji). Ocena zgłoszonego tekstu ma dotyczyć wyłącznie jego aspektu merytorycznego, bez względu na rasę, orientację seksualną, płeć, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub obywatelstwo Autora.

 

Autorzy
Zgłoszone do czasopisma „Filoteknos” teksty powinny odpowiadać tematyce pisma, być rzetelne, oryginalne oraz obiektywne. Autorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (http://www.ifp.uni.wroc.pl/filoteknos/pdf/Filoteknos_oswiadczenie_dla_autora.doc), w którym
potwierdzają, że proponowane teksty nie stanowią plagiatu (przywłaszczenie cudzego dzieła w całości lub w jego części) lub autoplagiatu (ponownej, częściowej lub całkowitej, publikacji własnego dzieła). Wszystkie ze zgłaszanych artykułów powinny zawierać imiona, nazwiska i afiliacje Autorów, a także powinny dokładnie określać rolę Autora w powstawaniu tekstu oraz wkład jego pracy. Informacje te powinny w sposób jasny i klarowny wskazywać na to, kto jest autorem koncepcji pracy, jej założeń, metod itd. Ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w opracowanie i stworzenie tekstu bez ujawniania swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach dołączonych do zgłoszonego tekstu) oraz guestauthorship (sytuacja, kiedy osoba została wskazana jako współautor artykułu, mimo że nie miała istotnego udziału w jego przygotowaniu) – są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej. Napisane w ten sposób teksty nie zostaną opublikowane na łamach czasopisma.