Warunki publikacji

 

Rozpatrywane są wyłącznie teksty spełniające wymogi formalne określone we wskazówkach edycyjnych. W pierwszym etapie kwalifikacji zgłoszonych tekstów redaktorzy zastrzegają sobie prawo do ich doboru zgodnego z profilem aktualnie wydawanego tomu. Następnie do oceny każdego tekstu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady anonimowości. Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie zrecenzowanego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii rady naukowej.