Warunki publikacji

 

Procedura recenzowania czasopisma Studia Translatorica uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Autorzy dołączają do przesłanych prac zgodę na proces recenzowania. Nadesłane prace poddane są wstępnej ocenie przez redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami redakcji wydawanego numeru czasopisma. Prace oceniane są przez recenzentów reprezentujących placówki inne niż te, z których wywodzą się Autorzy recenzowanych prac. Recenzentami nie są również osoby mogące pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.
Autor pracy informowany jest o wyniku recenzji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz recenzenta w języku polskim

Formularz recenzenta w języku niemieckim