Opis funkcjonowania KR i RN

 

Regulamin powoływania i funkcjonowania Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft”

KOMITET REDAKCYJNY jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

Komitet Redakcyjny „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft” tworzą:

redaktor naczelny;

redaktorzy merytoryczni (przewidziani na stałe do każdego zeszytu – 2; dodatkowi w danym zeszycie, jeśli zachodzi potrzeba – max. 3);

redaktor językowy;

 

Zadania Komitetu Redakcyjnego

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego zeszytu „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft” i jest zwoływany przez redaktora naczelnego. Zadaniem Komitetu jest przyjęcie zeszytów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub  rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami Autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów. Zadaniem Komitetu jest pozyskiwanie dla czasopisma członków Rady Naukowej oraz recenzentów. Zadaniem Komitetu jest również czuwanie nad jakością czasopisma.

 

Rada Naukowa i recenzenci

Radę Naukową oraz Recenzencką tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie tekstów, czuwanie nad jakością czasopisma oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego lub jego członek może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej lub nowego recenzenta wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów.

 


 

The terms of appointing and functioning of the Editorial Board and Advisory Board of “Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft“

THE EDITORIAL BOARD is appointed for an indefinite period from the employees of the Institute of German Studies, University of Wrocław, by the Board of this Institute.

Editorial Board of „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft” consists of:

The Editor-in-Chief;

Theme Editors (2 for each issue at all times; max. 3 additional ones in a given issue, as far as they are needed);

Language Editor.

The tasks of the Editorial Board

The Editorial Board meets at least twice a year in order to approve the current issue of „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft” and to open the next one. The sessions are called by the Editor-in-Chief. The Board is responsible for approving the issues ready to be sent to the editors at the Publishing House, deciding on matters relating to publishing, and resolving doubts concerning e.g. differences in reviewers’ opinions or complex explanations of the authors in regard to reviewers’ opinions. The Board’s tasks include inviting new Reviewers and members to the Advisory Board. It is also the Board’s responsibility to monitor the quality of the journal.

Advisory Board and Reviewers

The members of the Advisory Board and the Reviewers are specialists from different fields of linguistics. Their task is to review the papers, monitor the quality of the journal, and help the editors of the journal in regard to content-related issues. The Head of the Editorial Board or any other member may put forward a proposal to appoint a new member of the Advisory Board or a new Reviewer. A short description of reasons for the appointment should be included in the proposal. The member is accepted to the Board by the simple majority of votes.