Cel i zakres


Cele poznawcze, jakie lokalizują tematykę niniejszego czasopisma w transdyscyplinarnym dyskursie, dotyczą:

 

1. Eksploracji wskaźników kulturowych(takich jak religia, tożsamość narodowa, język, etniczność, tradycja czy szeroko rozumiane wzory kultury) w kierunku określenia, które z nich są podatne na zmiany w sytuacji wielokulturowości uobecniającej się w przestrzeni prywatnej i publicznej oraz ustalenia specyfiki urzeczywistnienia się kompromisu na styku kultur;
2. Szeroko pojętej konceptualizacji nowego paradygmatu badań nad wielokulturowością, tj. innowacyjnego oglądu metodologii ilościowej i jakościowej, nowatorskich orientacji i narzędzi badawczych oraz perspektyw teoretycznych stanowiących ramę odniesienia dla formułowanych celów empirycznych, kompetencji miękkich badacza środowiska zróżnicowanego kulturowo, naznaczonego konfliktem i oporem, a także interdyscyplinarnego podejścia do badanych przestrzeni, w których uobecnia się różnica kulturowa.

 

Realizacji powyższych celów będzie służyło prezentowanie na łamach czasopisma „Mulitcultural Studies” koncepcji teoretycznych, podejść badawczych, wyników badań empirycznych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, czyniąc z czasopisma międzynarodowe forum naukowego dyskursu.
Czasopismo naukowe „Mulitcultural Studies” jest dostępne w Open Access. Oznacza to, iż publikowane w nim treści są w całości objęte wolnym, powszechnym, trwałym i natychmiastowym dostęp dla każdego bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Użytkownik jest uprawniony do czytania, ściągania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania lub linkowania pełnych wersji artykułów bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Uprawnienie to jest zgodne z definicją Open Access sformułowaną przez Budapest Open Access Initiative (BOAI) oraz polskim prawem autorskim. Artykuły publikowane są w oparciu o licencję CC-BY-SA 3.0 (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0, wyrażającym się w wymogu każdorazowego podania nazwiska autora oraz miejsca pierwszej publikacji). Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.